Group teachers

Zhonghao Rao 

Professor

Feiqiang Guo

Associate Professor

Chenyun Xin

Associate Professor

Huanguang Wang 

Associate Professor

Yanqing Gai 

Associate Professor

Jian Song 

Assistant Professor
Huagen Liang 

Assistant Professor

Lin Liang 

Assistant Professor

Chenzhen Liu 

Assistant Professor

Changhui Liu 

Assistant Professor

Yutao Huo 

Assistant Professor

Jiateng Zhao 

Assistant Professor